Föreskrifter om resolution

Nyhet 29 december 2015

Riksgäldens föreskrifter om resolution är nu beslutade och publicerade. Genom föreskrifterna genomförs delar av EU:s krishanteringsdirektiv i svensk rätt.

De nya föreskrifterna gäller huvudsakligen för kreditinstitut och värdepappersbolag, men även vissa andra företag berörs. Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2016, när lagen om resolution och övriga lagändringar börjar gälla.

Samtidigt upphävs föreskrifterna till förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

Mer om Riksgäldens föreskrifter
Mer om bankkrishantering (resolution)