Chef för bankkrishantering utsedd

Nyhet 24 juni 2015

Charlotte Rydin har utsetts till chef för avdelningen för finansiell stabilitet och konsumentskydd. Hon ansvarar bland annat för Riksgäldens nya uppdrag som resolutionsmyndighet – bankkrishantering.

– Jag är mycket glad över att Charlotte Rydin tackat ja till att leda arbetet inom detta för Riksgälden nya och viktiga område. Med sin erfarenhet från finanskrisen och finansmarknadsfrågor kommer hon att ha en nyckelroll i dessa frågor, säger riksgäldsdirektör Hans Lindblad.

Charlotte Rydin har arbetat med frågor kopplade till den finansiella marknaden både inom den privata och offentliga sektorn. Hon är sedan 2006 Riksgäldens chefsjurist. Mellan 2007 och 2009 var hon sakkunnig i utredningen "Bättre och snabbare insättningsgaranti". Under finanskrisen 2008 hanterade hon i rollen som chefsjurist bankgarantiprogrammet liksom hanteringen av övertagandet av Carnegie.

– Riksgälden ska se till att det finns en väl fungerande hantering av banker i kris som säkrar finansiella stabiliteten samtidigt som kostnaderna inte belastar skattebetalarna, säger Charlotte Rydin.

Regeringen föreslog den 11 mars att Riksgälden utses till resolutionsmyndighet, bankkrismyndighet. Som bankkrismyndighet kommer Riksgälden, när lagen träder i kraft vid årsskiftet, att ges en laglig möjlighet att ta över systemviktiga banker i kris genom ett förfarande som kallas resolution. Resolution går i korthet ut på att staten får befogenhet att ta kontroll över problemdrabbade banker för att rekonstruera eller avveckla dem under ordnade former. Syftet är att staten ska kunna hantera krisande banker utan att det medför stora störningar i det finansiella systemet och utan att skattebetalarna behöver bära kostnaden.