Behov av flexibilitet vid åtgärder för ökade amorteringar

Nyhet 20 april 2015

Riksgälden välkomnar åtgärder från Finansinspektionens sida för att öka amorteringarna bland högt skuldsatta hushåll. Riksgälden bedömer dock att en mindre strikt lösning än Finansinspektionens förslag skulle kunna räcka för att påverka de högt skuldsatta hushållens amorteringsbeteende och samtidigt minska risken för oönskade och oförutsedda effekter, både för enskilda hushåll och för ekonomin i stort.

Finansinspektionens bedömning är att det är väsentligt att alla låntagare med belånings­grad över 50 procent amorterar. Finansinspektionen har därför även valt en strikt regleringsmodell, byggd på bindande och detaljerade föreskrifter. Riksgälden bedömer att en mer flexibel lösning, utformad som allmänna råd med samma inriktning, i tillräcklig grad skulle kunna påverka de högt skuldsatta hushållens amorteringsbeteende. Det gäller att utforma systemet så att det påverkar agerandet hos högt skuldsatta hushåll utan att skapa inlåsningar och stelheter som gör hushållssektorn mer känslig för ekonomiska störningar.

Riksgälden framhåller vidare att det är angeläget att regering och riksdag preciserar ramverket för makrotillsynen. Finansinspektionen har getts ansvar för makro­tillsynen utan att mål och medel på ett tydligt sätt lagts fast i lag.

När amorteringskrav införs har det har gjorts flera potentiellt kraftfulla förändringar på kort tid i syfte att påverka riskerna förknippade med hög skuldsättning samt stärka den finansiella stabiliteten. Riksgälden anser att det nu är lämpligt att utvärdera effekterna av de åtgärder som genomförts innan ytterligare åtgärder vidtas.

Riksgäldens remissvar på Finansinspektionens förslag till nya regler om krav på amortering av bolån, pdf

Kontakt

Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38