Samlad riskanalys för statens garantier och lån

Nyhet 14 mars 2014

Riksgälden har i dag lämnat en analys av den samlade risken i statens garanti- och utlåningsverksamhet till regeringen. Risken i portföljen med garantier och lån till företag och privatpersoner bedöms i flera avseenden som låg. Det som kan leda till större samlade kreditförluster är ekonomiska kriser med stor spridning.

Riksgälden har gjort riskanalysen i samarbete med Exportkreditnämnden, Centrala studiestödsnämnden, Boverket och Sida. Analysen bidrar till ökad insyn i och kunskap om riskerna i garanti- och utlåningsportföljen. Det skapar i sin tur förutsättningar för en mer ändamålsenlig riskhantering och kan på marginalen ge lägre upplåningskostnader för staten. Analysen kommer att fortsätta utvecklas, bland annat med en kvantitativ portföljmodell.

Risken för större samlade kreditförluster som beror på portföljens sammansättning bedöms som låg. Portföljen – som innehåller exempelvis studielån, exportgarantier och finansiering av infrastrukturprojekt – är överlag väl diversifierad. Och de koncentrationer som ändå finns bedöms inte utgöra någon betydande risk.

Ekonomiska kriser med stor spridning skulle kunna ge upphov till större kreditförluster i portföljen. Men denna systematiska risk är inte unik för garanti- och utlåningsverksamheten. I ett sådant scenario skulle staten troligen ha andra utgiftsökningar och inkomstbortfall med betydligt större påverkan på statens finanser.

Statens åtaganden i den finansiella sektorn

Den finansiella sektorn analyseras separat eftersom det på detta område är tydligt att staten har både explicita åtaganden, framför allt insättningsgarantin, och ett implicit åtagande att värna stabiliteten i det finansiella systemet. Den fortsatta utvecklingen av riskanalysen för den finansiella sektorn kommer att fokusera på de stabilitetsåtgärder staten vidtar i en krissituation.

Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2014

Frågor besvaras av:
Unni Jerndal, kommunikationschef, 08 613 45 96