Riksgälden avråder EU från uppdelning av banker

Nyhet 10 mars 2014

EU bör inte gå vidare med lagstiftning rörande bankers värdepappershandel baserat på den s.k. Liikanen-rapporten. Förslaget har även allvarliga tekniska brister och måste omarbetas om det ska ligga till grund för lagstiftning. Det framgår av Riksgäldens konsultationssvar till Finansdepartementet.

Liikanen-rapporten kom hösten 2012 från en expertgrupp ledd av Finlands riksbankschef Erkki Liikanen. Riksgälden har i två yttranden till EU-kommissionen, det ena tillsammans med Finansdepartementet och Finansinspektionen, argumenterat mot att gå vidare med lagstiftning på grundval av rapporten.

Bland skälen finns, för det första, att det inte är styrkt att ett avskiljande av s.k. egenhandel, den aktivitet som förslaget siktar in sig på, innebär en minskad risk för den finansiella stabiliteten. Erfarenheten visar att kreditförluster i traditionell bankverksamhet är ett långt större problem.

För det andra kan antagandet om att den verksamhet som avskiljs inte är systemviktig ifrågasättas – konkursen i Lehman Brothers utgör ett bevis på att motsatsen kan vara fallet. Dessutom gör gränsdragningsproblem att regleringar av egenhandel kan skada vitala funktioner i de finansiella marknaderna, inte minst marknadsgaranthandel i statspapper och andra ränteinstrument.

För det tredje bedömer Riksgälden att även om egenhandel vore ett hot mot den finansiella stabiliteten, påverkas omfattningen av och riskerna i den verksamheten av andra regleringsåtgärder som redan beslutats. Det finns därför inte skäl att introducera ett krav på strukturella förändringar innan dessa åtgärder hunnit få effekt och kunnat utvärderas.

Riksgäldens konsultationssvar till Regeringskansliet om EU-kommissionens förordningsförslag om strukturförändringar i kreditinstitut.