Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2014

Nyhet 14 november 2013

Regeringen fattade i dag beslut om riktlinjer för statsskuldens förvaltning. Beslutet följer i huvudsak Riksgäldens förslag. Statsskuldens andelar och räntebindningstider behålls oförändrade.

Varje år bestämmer regeringen riktlinjer som styr hur Riksgälden ska förvalta statsskulden. Regeringen styr statsskuldens förväntade kostnader och risk främst genom att besluta om riktlinjer för skuldens sammansättning och löptid.

Riktlinjer för sammansättningen av statsskulden:

  • Valutaskulden: 15 procent
  • Realskulden: 25 procent
  • Nominell kronskuld: 60 procent (residual)

Riktlinjer för löptider för statsskulden:

  • Valutaskulden: 0,125 år
  • Realskulden: 7-10 år
  • Nominell kronskuld, instrument med löptid upp till 12 år: 2,7–3,2 år

Regeringen väljer att avvakta med att ändra styrmodell för valutaskulden. Riksgälden har förslagit att valutaskulden får utgöra upp till 15 procent av den totala statsskulden, istället för som idag då den styrs mot ett riktmärke på 15 procent.

Regeringen vill invänta utredningen om översyn av statsskuldspolitiken, liksom ställningstagande kring betänkandet om Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning innan en eventuell ändring kan bli aktuell.

Mandatet för positioner i utländsk valuta sänks från 450 till 300 miljoner kronor mätt som daglig Value-at-Risk vid 95 procents sannolikhet.

Frågor besvaras av:
Magdalena Belin, analyschef 08 613 52 28

Riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2014