Riksgälden vill se omarbetad räntemetod för försäkringsföretag

Nyhet 16 juli 2013

Riksgälden anser att Finansinspektionen bör överväga en något modifierad metod för att beräkna diskonteringsräntor för långa försäkringsåtaganden. Syftet är bland annat att undvika att räntemarknadernas funktionssätt försämras.

Finansinspektionen föreslår en metod som är direkt hämtad från det ännu inte slutgiltigt beslutade EU-regelverket Solvens II. Den har dock vissa nackdelar, till exempel att värderingen av försäkringsföretagens skulder blir starkt beroende av marknadsräntan på tioåriga statsobligationer. Det torde leda till en markant ökad efterfrågan på dessa obligationer, vilket i sin tur kan försämra likviditeten och eventuellt pressa ner tioårsräntan.

Med den metod som används i Solvens II blir dessutom placeringar med längre löptid än tio år ointressanta som instrument för att hantera de risker som regelverket identifierar. Det innebär dels att försäkringsföretagens långa åtaganden inte matchas med lika långa placeringar, dels att möjligheterna att utveckla marknaden för långa obligationer i Sverige begränsas.

Med den modifierade metoden, som har införts i Nederländerna, tillåts även marknadsräntor med längre löptider påverka värderingen av försäkringsåtagandena. Riksgälden föreslår därför att Finansinspektionen ska överväga att införa den nederländska metoden även i Sverige.

Riksgäldens remissvar på Finansinspektionens förslag

Frågor besvaras av:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38