Översyn av statsskuldspolitiken

Nyhet 14 februari 2013

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda frågor som rör statsskuldspolitiken samt statspappersmarknadens funktion och betydelse för den finansiella stabiliteten.

Kerstin Hessius, VD för Tredje AP-fonden, har utsetts att vara särskild utredare. Uppdraget ska redovisas senast den 15 januari 2014.

Utredarens uppdrag är bland annat att:

  • belysa samspelet mellan statsskuldspolitiken och den finansiella stabiliteten
  • utreda om målet för statsskuldspolitiken bör kompletteras eller formuleras om
  • utreda rollen för statspapper när det gäller marknadens behov av säkra tillgångar som betalningsmedel, likviditetsreserv och säkerhet vid belåning och derivattransaktioner samt i annan riskhantering
  • analysera om det är ändamålsenligt för staten att inrätta en tillgångsportfölj som buffert i krissituationer samt vilken betydelse nivån på statsskulden har för om en sådan buffert bör inrättas.

Regeringens pressmeddelande: Översyn av statsskuldspolitiken (regeringen.se)