Bemyndigande av utbetalningar via Statens Servicecenter

Nyhet 2 maj 2012

Myndigheter som från den 1 juni anlitar Statens Servicecenter kan välja att antingen själva signera (bemyndiga) sina utbetalningar eller lämna fullmakt till Statens Servicecenter att bemyndiga utbetalningarna i betalningsfilerna.

Av Riksgäldens föreskrifter till 6 § Betalningsförordningen (2006:1097) framgår att myndigheten ska bekräfta sina utbetalningar med signatur/debiteringsbemyndigande/ avstämningsuppgift eller motsvarande. Bemyndigande kan också göras av en annan myndighet. Däremot kan myndigheten inte lämna fullmakt till ett privat aktiebolag eller annan bolagsform att stå som firmatecknare gentemot banken vid utbetalningar.

Myndigheten har också möjlighet att begränsa tillgången till medel på sina bankkonton genom att sätta limiter antingen på hur stora enstaka betalningar eller betalningsflöden under en vald period får vara.