Proposition om ändringar av insättningsgarantin

Nyhet 15 april 2011

Regeringen överlämnade i veckan en proposition om ändringar av insättningsgarantin till riksdagen som innehåller ett flertal förbättringar av regelverket för insättningsgarantin.

Förslagen innebär bland annat

  • att ersättningar ska betalas ut snabbare och att utbetalning ska ske inom 20 arbetsdagar i stället för tre månader
  • att det införs en alternativ ordning där Finansinspektionen får till uppgift att besluta om när garantin ska träda in 
  • att skyldigheten att informera om garantin skärps för såväl instituten som för berörda myndigheter 
  • att institut som omfattas av den svenska insättningsgarantin ska ansöka om förhandsprövning av kontoslag som används för att ta emot insättningar. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011. Med dessa ändringar införlivas ändringar i EU:s insättningsgarantidirektiv med svensk rätt.

Regeringens proposition om ändringar av insättningsgarantin

Finansdepartementets pressmeddelanden om ändringar av insättningsgarantin