Prövningsnämnden ger Riksgälden rätt i tvist om värdering av Carnegie

Nyhet 3 oktober 2011

Prövningsnämnden har fattat beslut i tvisten mellan D. Carnegie & Co och Riksgälden gällande värdering på aktierna i Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen Holding. Prövningsnämnden har fastställt att det var rätt att göra en värdering av Carnegie Investment Bank utan tillstånd att bedriva bank- och värdepappersrörelse, så som Riksgälden hävdat. Prövningsnämnden fastställde värdet till sammanlagt 2,6 miljarder kronor. D. Carnegie & Co hade yrkat på en värdering som skulle vara ytterligare 5 miljarder kronor högre.

D. Carnegie & Co har nu en fordran på Riksgälden om 230 miljoner kronor. Riksgälden har samtidigt en motfordran på D. Carnegie & Co på drygt 400 miljoner kronor.

Riksgälden fick också rätt till full ersättning för sina rättegångskostnader om drygt 16 miljoner kronor.

Försäljningen av Carnegie Investment Bank och Max Matthiesen Holding kommer, inklusive vinstdelningsarrangemang, att ge mellan 300 och 500 miljoner kronor. Det betyder att slutresultatet av Carnegiehanteringen blir ett överskott för skattebetalarna.

Det var den 10 november 2008 som Riksgälden tog över Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen i enlighet med ett pantavtal. Avtalet slöts när Riksgälden gav ett stödlån till Carnegie, enligt lagen om statligt stöd till kreditinstitut. Övertagandet gjordes sedan Finansinspektionen dragit in tillståndet för Carnegie Investment Bank att bedriva bank- och värdepappersrörelse. Övertagandet gjordes för att värna stabiliteten i det finansiella systemet.

Riksgälden lät externa konsultbolag värdera Carnegie Investment Bank och Max Matthiessen, i enlighet med pantavtalet. När det gäller Carnegie Investment Bank beaktades att banken vid övertagandet var utan tillstånd och det är dessa värderingar som nu har överprövats.

Prövningsnämndens beslut är slutgiltigt och går inte att överklaga.

Pressansvarig
Linda Rudberg, telefon 08-613 45 38