Frågor om intresset för långa obligationer

Nyhet 29 november 2011

Riksgälden kommer att ge ut något större volymer av långa statsobligationer än vad vi annonserade i vår oktoberprognos. Vi behöver därför sondera intresset för längre obligationer och få synpunkter på försäljningsformerna.

Långa statsobligationer

Regeringen har beslutat att riktvärdet för volymen nominella kronobligationer med löptid längre än 12 år ska vara 60 miljarder kronor. Stocken nominella obligationer med lång löptid består i dag enbart av lån 1053 och uppgår till drygt 40 miljarder kronor. Det nya riktvärdet innebär att upplåningen i långa nominella obligationer kommer att öka gradvis.

Samtidigt är det viktigt att bygga upp volym och likviditet i det tioåriga referenslånet 1054. Eftersom lånebehovet är begränsat planerar vi att genomföra byten eller återköp för att skapa utrymme för upplåning i löptider längre än 12 år.

Vår ambition är att andelen långa obligationer ska öka i en takt som är rimlig i förhållande till efterfrågan så att påverkan på marknadsprissättningen blir så liten som möjligt. Vi vill gärna ha synpunkter på i vilken takt och hur vi på bästa sätt kan öka upplåningen i långa löptider. Det finns ett antal frågor att ta ställning till, exempelvis:

  • Efterfrågan. Hur stort är intresset? Vilka volymer är rimliga med begränsad effekt på prisbildningen?
  • Löptider. Finns det intresse för en 20-årig statsobligation, parallell med realobligationen 3104, eller är det bättre att enbart ge ut obligationen 1053?
  • Emissionsförfarande. Auktioner med byten av kortare obligationer är en möjlighet. Alternativt kan vi genomföra uppköp som senare finansieras med emissioner i auktionsform. Vi skulle eventuellt kunna överväga löpande försäljning där vi ställer pris vid förfrågan. I detta fall behöver vi genomföra uppköp som i sin tur sätter en gräns för försäljningsvolymen.

Ny lång realobligation

Vi vill även gärna få kommentarer och synpunkter på våra planer på att ge ut en 30-årig realobligation. Vi har fått indikationer på att det finns intresse för en realobligation som matchar statsobligationen 1053, men det är svårt att bedöma hur stor efterfrågan är. Det skulle sannolikt bli fråga om en obligation med mindre utestående volym och därmed mer begränsad likviditet än övriga realobligationer.

Vi välkomnar eventuella synpunkter till Anna Sjulander, 08 613 47 77 eller anna.sjulander@riksgalden.se, senast fredagen den 9 december.