Samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Nyhet 29 november 2010

På uppdrag av regeringen har Riksgälden lämnat ett förslag till hur statens samlade garantier och krediter bör analyseras i framtiden.

Förslaget är att Riksgälden i samarbete med övriga berörda myndigheter tar fram en årlig rapport som både kvalitativt och kvantitativt belyser statens risker i portföljen.

Det kvantitativa arbetet föreslås innehålla olika typer av stresstester samt mer fullständiga statistiska modeller för att analysera statens oförväntade förluster vid riktigt dåliga ekonomiska scenarion.

Riksgälden har identifierat två olika perspektiv på risker. Det ena är ett kreditriskperspektiv och det andra är ett likviditetsriskperspektiv. Syftet med kreditriskperspektivet är att ge en bild av hur stora förmögenhetsförluster som statens garanti- och kreditverksamhet riskerar att medföra i negativa scenarion. I likviditetsriskperspektivet analyseras hur stora likviditetsutflöden som staten i dåliga tider kan drabbas av.

- En samlad analys som ger en rättvisande och relevant bild av riskerna i den statliga garanti- och kreditportföljen är viktig. Om analysen visar på stora risker är detta ett viktigt underlag för beslutsfattare som kan behöva vidta åtgärder. Vi ser fram emot att bidra i det viktiga arbetet med att skapa bra underlag för statens riskhantering, säger Magnus Thor, chef för avdelning Garantier och krediter.

Frågor besvaras av Magnus Thor, chef för avdelning Garantier och krediter, tel 08-613 46 28.

 

Riksgäldens förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter

Läs Riksgäldens förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Riksgäldens förslag till en samlad riskanalys av statliga garantier och krediter, pdf (öppnas i nytt fönster)