Regeringen förlänger bankstödsprogram

Nyhet 27 maj 2010

Regeringen har beslutat att förlänga garantiprogrammet och kapitaltillskottsprogrammet för banker med sex månader. Villkoren för garantiprogrammet skärps samtidigt i linje med EU-kommissionens nya riktlinjer.

Svenska banker är välkapitaliserade och utnyttjandet av statliga garantier är litet. Samtidigt finns skäl att inte avveckla stödet för tidigt. Oron kring statsfinanserna i några länder och risken för spridningseffekter gör situationen svårbedömd. Det skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Garantiprogrammet förlängs till och med den 31 december 2010. I samband med förlängningen skärps villkoren för bankgarantierna från och med den 1 juli. Det innebär bland annat att priserna för garantierna höjs för vissa kreditbetygskategorier för att bättre spegla marknadsförhållandena.  

Kapitaltillskottsprogrammet förlängs till och med den 17 februari 2011. Programmets villkor och ram om 50 miljarder kronor kvarstår. 

  • Regeringens pressmeddelande