Ingen efterfrågan på garantier i bankprogrammet

Nyhet 16 november 2010

Behovet av de statliga garantier som stöttat bankernas upplåning under finanskrisen har upphört. Garanterade lån förfaller utan att nya tillkommer och den totala volymen har minskat med drygt en fjärdedel under året. Det visar Riksgäldens senaste regeringsrapport om bankstödet.

Eftersom bankerna betalar avgifter för kreditgarantierna och ingen garanti har infriats, räknar Riksgälden med att staten kommer att få en nettointäkt på 5,3 miljarder kronor på programmet.

De utestående garantierna var 187 miljarder kronor den sista oktober 2010 jämfört med 374 miljarder kronor som mest. Swedbank har tecknat nära 90 procent av garantierna. Alla garantier kommer att ha löpt ut 2015.

Stabilitetsfonden som ska finansiera bankstödsåtgärder var värd 35,5 miljarder kronor i slutet av oktober. Det värdet inkluderar fondens Nordeaaktier till marknadsvärde, fakturerade stabilitetsavgifter för 2009 på totalt 1,3 miljarder kronor samt garantiavgifter för de tre första kvartalen 2010.

Regeringen mål är att stabilitetsfonden ska motsvara 2,5 procent av BNP senast 2023. Det målet väntas nås först 2024 eftersom regeringen inte längre tänker föra över insättningsgarantifonden och insättningsgarantiavgifter till stabilitetsfonden.

Frågor besvaras av Daniel Barr, Bankstöd, tel 08-613 46 94.      

Ingen efterfrågan på garantier i bankprogrammet

Läs Ingen efterfrågan på garantier i bankprogrammet, pdf (öppnas i nytt fönster)
Läs Ingen efterfrågan på garantier i bankprogrammet, pdf (öppnas i nytt fönster)