Riksgälden tillstyrker förslag för bättre och snabbare insättningsgaranti

Nyhet 29 september 2009

Riksgälden tillstyrker Insättningsgarantiutredningens förslag för en bättre och snabbare insättningsgaranti. Men på några områden bör regelverket förtydligas ytterligare och vissa frågor behöver utredas vidare.

I vårt remissvar kommenterar vi de förslag i utredningen som är särskilt viktiga för att vi som garantimyndighet ska kunna utföra vårt uppdrag effektivt och i enlighet med svensk och europeisk rätt.

På några områden lämnar vi förslag på förtydliganden av regelverket, till exempel om ett institut ska vara skyldigt att informera sina insättare när garantin har trätt in. Vi ser också ett behov av att ytterligare utreda vissa frågor som påverkar den praktiska hanteringen av ersättningsfall.

Insättningsgarantin syftar till att ge ett gott konsumentskydd och bidra till stabilitet inom det finansiella systemet. Ur båda dessa aspekter är det viktigt att spararnas pengar inte äventyras och att de finns tillgängliga snabbt om ett institut skulle hamna i problem. Det är också viktigt att det inte råder oklarheter kring insättningsgarantins omfattning.

Riksgäldens remissvar

Bättre och snabbare insättningsgaranti (SOU 2009:41)