Garantiavgifter för de fyra storbankerna fastställda

Nyhet 31 oktober 2008

Riksgälden har i dag fastställt de avgifter som de fyra svenska storbankerna ska betala för att få statliga garantier för enskilda lån.

För att delta i garantiprogrammet måste bankerna först teckna ett garantiavtal med Riksgälden. Sedan kan de välja att ansöka om garanti för ett eller flera lån. För varje utfärdad garanti betalar banken en avgift till staten.

Avgifterna för storbankerna (Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank) är baserade på marknadspriset för kreditswappar (CDS-spreadar) under normala marknadsförhållanden plus ett tillägg på 0,50 procentenheter. Med andra ord är avgiften differentierad utifrån risken i respektive bank.

Medianvärdet för kreditswappar under den aktuella perioden redovisas nedan. Vid fastställandet av avgifterna adderas tillägget på 0,50 procentenheter till medianvärdet. Dessa avgifter avser inte så kallade säkerställda obligationer eftersom det inte finns marknadsdata över kreditswappar för sådana.

Handelsbanken   0,25 procentenheter
Nordea    0,26 procentenheter
SEB     0,28 procentenheter
Swedbank    0,33 procentenheter

 

För de institut, eller obligationer, som saknar historiska marknadspriser för kreditswappar ska avgiften bestämmas utifrån en schablonmetod som bygger på uppgifter från Europeiska Centralbanken (ECB). Metoden innebär att ECB delar in instituten utifrån kreditbetyg (rating).

ECB har ännu inte presenterat de uppgifter som ligger till grund för avgiften. Vi förväntar oss att få dessa uppgifter under nästa vecka (v. 45).