Tal av Bo Lundgren på OMX räntedag

Nyhet 5 september 2007

Sammanfattning av riksgäldsdirektör Bo Lundgrens anförande vid OMX räntedag den 5 september 2007.

Utvecklingen av statsfinanserna över sommaren ligger i linje med Riksgäldens prognos från i juni på ett budgetöverskott på 138 miljarder kronor 2007. För att vidmakthålla en likvid, väl fungerande statspappersmarknad i denna miljö kommer vi att prioritera upplåningen i kronobligationer. Andelen statsskuldväxlar och andelen obligationer emitterade i utländsk valuta kommer att minska för att kunna hålla uppe obligationsstocken i svenska kronor. Det medför en mindre stock statsskuldväxlar och färre löptider. Få förfallande lån begränsar samtidigt våra möjligheter att emittera realobligationer.

Den senaste tidens turbulens på de finansiella marknaderna är delvis en följd av den kreativitet som präglat utvecklingen av finansiella produkter – uppenbarligen utan tillräcklig insikt om att snabb kreditexpansion och utlåning till grupper som tidigare inte fått lån går hand i hand med högre risk. Det är anmärkningsvärt att också ratinginstituten tycks ha saknat denna insikt. Erfarenheterna av utvecklingen talar för ökad transparens både när det gäller produkter och riskexponering.

Räntemarknaden i Sverige har under den finansiella turbulensen varit relativt stabil även om vi också påverkats. Efterfrågan på statspapper har varit svår för marknaden att möta. En konsekvens av detta har varit en kraftig och varaktig ökning av Riksgäldens repor av statspapper till våra återförsäljare. Omsättningen har sedan slutet av juli legat på mellan 30 och 60 miljarder kronor dagligen jämfört med betydligt kortvarigare och mindre omfattande insatser tidigare.

Vårt åtagande att repa ut statspapper mot en fast premie till våra återförsäljare syftar till att hantera en tillfällig brist på statspapper. För närvarande utnyttjas denna facilitet på ett sätt som inte varit avsett. Det har sannolikt bidragit till att dämpa genomslaget i Sverige av turbulensen. Sannolikt har trycket nedåt på räntorna minskat. Räntorna bör påverkas när priset på risk ändras. Det är möjligt att utformningen av vårt repoåtagande dämpar ränteeffekterna alltför mycket. När den värsta oron blåst över finns det därför anledning att diskutera bromsande prismekanismer som i mindre grad påverkar den underliggande marknaden för statspapper.

Vi är även i fortsättningen beredda att ta vårt ansvar för en väl fungerande räntemarknad genom bland annat vår repo-facilitet. Samtidigt är det förvånande och beklagligt att några av de största ränteförvaltarna inte deltar i repomarknaden. De avstår från en säker ökning av den egna avkastningen, samtidigt som räntemarknadens effektivitet hämmas. Jag förutsätter att detta förändras i framtiden.