IGN till Riksgälden

Nyhet 16 april 2007

Regeringen föreslår i dagens vårproposition att Insättningsgarantinämnden (IGN) avvecklas som en separat nämndmyndighet från och med den 1 januari 2008 och att verksamheten inordnas i Riksgälden.

Regeringen skriver att skälen till förslaget är att insättningsgarantin och investerarskyddet har betydelse för konsumentskyddet på de finansiella marknaderna och för stabiliteten i det finansiella systemet. En korrekt och effektiv hantering av ersättningsfall måste kunna säkerställas. IGN:s organisation är sårbar och den organisatoriska basen för verksamheten behöver stärkas. Därför bör den hanteras inom ramen för en större myndighet.