Status i Custodiaärendet

Nyhet 22 december 2006

IGN har nu skickat ut ersättningsbesked till sammanlagt 1 187 sparare i Custodia. Dessa besked omfattar drygt 123 miljoner kronor av sammanlagt beräknade 134.

Under denna vecka har IGN granskat bland annat drygt 40 omföringar mellan sparkonton i Custodia. IGN kommer att godta sådana omföringar som har gjorts fram till och med den 27 april 2006 då länsrätten fastställde Finansinspektionens beslut att återkalla Custodias tillstånd att bedriva finansieringsrörelse. Ett mindre antal omföringar som har gjorts efter detta datum kommer alltså inte att godkännas.

Det återstår nu 90 sparare som ännu inte har fått ersättningsbesked. Omkring hälften av dessa har insättningar som har registrerats i Custodias databas men som ännu inte har kunnat verifieras mot utdrag från bankkonton. I 15 fall är spararna omyndiga varför IGN måste undersöka om det finns några särskilda hinder mot att betala ut ersättning direkt till den omyndige (s.k. överförmyndarspärr). Därutöver förekommer diverse olika skäl för varför granskningen fortsätter. Det rör sig t.ex. om fall där det finns felaktiga uppgifter om avkastningskonton, oklara uppgifter om att det finns gåvobrev eller oklara uppgifter om att det finns flera kontohavare på samma konto.