Besked om ersättning till Custodiasparare

Nyhet 10 november 2006

I dag skickar IGN ut ytterligare 83 ersättningsbesked till sparare med obundet sparande i Custodia. Efter dagens utskick har sammanlagt 1 014 av de 1 278 spararna fått sina ersättningsbesked. Utbetalningarna till dem som nu får besked om ersättning beräknas ske i början på vecka 48. Spararna får till och med måndagen den 20 november på sig att komma med synpunkter på beräkningarna. Garantiersättningen uppgår i dessa fall till drygt 7 miljoner kronor.

Det finns fortfarande 264 sparare som av olika skäl inte har fått sina ersättningsbesked. Det kan t.ex. handla om fall där samtliga insättningar och uttag ännu inte har verifierats eller där överföringar av obundet sparande har gjorts från en persons konto till flera andra personers konton i Custodia. Det kan också handla om fall där IGN inte har fått korrekta uppgifter om det bankkonto till vilket utbetalning av ersättning ska göras. Eftersom IGN måste arbeta vidare med dessa fall innan ersättning kan betalas ut har nämnden i dag skickat in en begäran till länsrätten om att tidsfristen om tre månader för utbetalning av ersättning ska förlängas.