Begäran om ersättning från insättningsgarantin (Custodia)

Nyhet 31 juli 2006

Ett antal sparare i Custodia har ansökt om att få ersättning från insättningsgarantin för sparmedel som de har innestående hos bolaget. De åberopar att rätt till ersättning finns enligt EG-direktivet om system för garanti av insättningar.

IGN har avslagit ansökningarna om ersättning. IGN har funnit att rätt till ersättning med stöd av EG-direktivets bestämmelser förutsätter att Sverige i samband med genomförandet av direktivet skulle ha brustit i sina skyldigheter enligt gemenskapsrätten eller att direktivets bestämmelser på annan grund ska ges företräde framför nationell rätt. IGN anser att så inte är fallet. IGN noterar i sitt beslut att Custodia inte är försatt i konkurs och att det därför inte heller finns möjlighet att betala ut ersättning enligt lagen om insättningsgaranti.