Ny lånemodell

Nyhet 16 september 2002

Från den 1 oktober är det möjligt att gå över till den nya lånemodellen. I den nya lånemodellen behöver inte längre löptiden för lån till anläggningstillgångar överensstämma med tillgångarnas ekonomiska livslängd. Detta innebär att antalet lån kan reduceras kraftigt och administrationen förenklas, både för Riksgäldskontoret och myndigheterna.

Regeringen tog den 10 maj 2002 beslut om att ändra 6 § första stycket i kapitalförsörjningsförordningen. Ändringen trädde i kraft den 1 juli och innebär att löptiden för lån till anläggningstillgångar inte längre behöver överensstämma med tillgångarnas ekonomiska livslängd. Syftet är att förenkla administrationen av modellen med lån i Riksgäldskontoret (RGK) för att finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet. Att lånens löptid inte längre behöver stämma överens med tillgångarnas ekonomiska livslängd innebär i praktiken att antalet lån kan reduceras väsentligt, i princip behöver varje myndighet bara ha ett enda lån. Förutom detta medför förändringen möjlighet att förenkla administrationen även i andra avseenden, exempelvis genom enklare rutiner vid upplåning. Grundprodukten i nya lånemodellen är det vi kallar avistalån. Det är ett lån med rörlig (repobaserad) ränta och fungerar ungefär som en checkkredit (som räntekontot). Avistalånet används när myndigheten vill låna eller amortera. För de som önskar finns möjlighet att binda räntan för delar av lånen genom att ta upp ett eller flera bulletlån, ett amorteringsfritt lån med bunden ränta. Förutom att antalet lån kan minskas förenklas även upplåning och amortering då detta kan göras genom ett nettoförfarande. Periodens investeringar minus periodens avskrivningar utgör det belopp som regleras mot Riksgäldskontoret. Om investeringsnettot är positivt begär myndigheten en utbetalning av beloppet från avistalånet. Om det är negativt gör myndigheten en inbetalning. Klicka på länkarna till höger för mer information om nya lån lånemodellen eller kontakta din lånehandläggare.