Översyn av lånemodellen

Nyhet 2 juli 2001

Ekonomistyrningsverket (ESV) och Riksgäldskontoret (RGK) har i en gemensam rapport gjort en översyn av lånemodellen (ESV 2001:13).

Syftet med förslagen i rapporten är att skapa förutsättningar för en förenklad administration av modellen med lån i RGK för att finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i en myndighets verksamhet.

En ändring föreslås i 6 § första stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) som innebär att kravet på överensstämmelse mellan lånets löptid och tillgångarnas ekonomiska livslängd tas bort.

Mer information kommer i nästa nummer av InternbanksNytt.

Ytterligare upplysningar lämnas av:

Mikael Bergman 08 - 613 46 23

Missiv och rapporten i sin helhet:

Översyn av lånemodellen  PDF (80 kb)