Remissvar: Riksgälden positiv till föreslagna nya uppdrag vid radiologiska olyckor

Nyhet 21 juni 2021

Riksgälden ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås i betänkandet. Riksgäldens övergripande inställning är dock att prövningen av säkerheter för radiologiska olyckor bör ske på ett likartat sätt och samordnas med prövning av säkerheter inom finansieringssystemet för kärnavfall.

Det finns en tydlig koppling mellan de olika regelverken och därför anser Riksgälden att den asymmetri som uppstår mellan utredningens förslag och den ordning som gäller enligt finansieringssystemet kan bli problematisk och leda till en ineffektiv och komplicerad ordning.

Vi har ett fungerande system för kärnavfallsfinansieringen och vi anser att det är bättre att utgå från det och dra nytta av det befintliga systemet än att föreslå ny rollfördelning, beslutsordning och process för överklaganden, säger Peter Stoltz, enhetschef Kärnavfallsfinansiering på Riksgälden.

I remissvaret ger Riksgälden förslag på hur de två finansieringssystemen kan samordnas, men pekar också ut områden som behöver tydliggöras.

Läs hela remissvaret