Remissvar: Nya kapitalkrav för svenska banker

Nyhet 23 oktober 2020

Riksgälden välkomnar Finansinspektionens förslag om nya kapitalkrav för svenska banker, men vill samtidigt framföra några synpunkter på hur dessa krav samspelar med Riksgäldens minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL).

Riksgälden välkomnar de ställningstaganden som Finansinspektionen gör, och som följer av införandet av det så kallade bankpaketet i svensk rätt. Kapitalkravens utformning har dock även inverkan på Riksgäldens tillämpning av MREL.

De förändringar som följer av bankpaketet riskerar att försämra förutsättningarna att säkerställa behovet av tillräckliga resurser för resolutionsändamål, både genom påverkan på kapitalkraven och direkt på MREL-kraven. Detta är aspekter som Finansinspektionen (i dialog med Riksgälden) bör väga in i den samlade bedömningen av hur kapitalkraven utformas och även i synsättet på hur kapitalkravsöverträdelser bör hanteras.

Läs hela remissvaret