Remissvar: Förvalsalternativet inom premiepensionen

Nyhet 11 maj 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Förvalsalternativet inom premiepensionen" (Fi2020/00584/FPM).

Riksgälden anser att möjligheten att få stöd vid val av risknivå bör värnas. Vi vill därför framföra två synpunkter gällande pensionsspararnas fortsatta möjlighet att få stöd vad gäller risknivån i sparandet:

  • det föreslagna förvalsalternativet förlorar en fundamental egenskap: att risken minskar med placeringshorisonten. Det framstår som en nackdel för den enskilde pensionsspararen.
  • det är värdefullt att på motsvarande sätt som i dag även fortsättningsvis kunna välja enbart önskad risknivå, och då få en färdig fondportfölj alternativt fond som motsvarar denna.

Läs hela remissvaret