Del av Boverkets rapport (2014:33) Etableringshinder på bostadsmarknaden samt Boverkets komplettering

Publikation 12 april 2017

Riksgälden remissvar till Näringsdepartementet (N2015/00368/PBB)