Att ta itu med fattigdomen - Krediters och garantiers nya roll i svenskt bilateralt bistånd (SOU 2006:108)

Publikation 11 april 2007

Riksgäldens remissvar till Utrikesdepartementet