Delbetänkande av Upphandlingsutredningen 2004 (Dnr Fi2005/1694)

Publikation 29 juni 2005

Staten genom Riksgäldskontoret ("RGK") begränsar sitt remissvar till frågor som avser användningen av statliga ramavtal inom den klassiska sektorn.