Bostadsfinansiering (Ds 2005:39)

Publikation 22 december 2005

Riksgäldskontorets remissvar till Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet på rapporten Bostadsfinansiering (Ds 2005:39)