Statens garantier och utlåning – en riskanalys 2021

Publikation 15 mars 2021

Riksgälden publicerar årligen en riskanalys om statens garantier och utlåning. Rapporten tas fram tillsammans med Exportkreditnämnden, Boverket, Sida, Centrala studiestödsnämnden samt övriga berörda myndigheter.

Nyhet: Fortsatt låg till måttlig risk för förluster i statens garanti- och utlåningsportfölj under pandemiåret 2020