Minskat lånebehov efter Nordeaförsäljning

Pressmeddelande 23 oktober 2013

Statens nettolånebehov blir 126 miljarder kronor i år. Det är 57 miljarder kronor lägre i jämförelse med Riksgäldens juniprognos i Statsupplåningsrapport 2013:2. Den viktigaste förklaringen är att försäljningen av statens aktier i Nordea gett statskassan 41 miljarder kronor.

Vidareutlåning till Riksbanken står för 106 miljarder kronor av det totala nettolånebehovet. Det är en minskning med 3 miljarder kronor jämfört med föregående prognos.

– Statens lånebehov kommer att minska under de kommande åren i takt med att tillväxten ökar, säger Hans Lindblad, riksgäldsdirektör.

Riksgälden räknar med en försiktig uppgång i ekonomin under de kommande två åren. BNP bedöms växa med 0,9 procent i år, 2,4 procent 2014 och 2,7 procent 2015. Prognosen bygger på att tillväxten i Europa och resten av världen återhämtas de kommande åren.

Statens nettolånebehov och statsskulden (miljarder kronor)
201320142015
Nettolånebehov 126 61 18
Statsskulden 1 270 1 319 1 323
Statsskulden som andel av bruttonationalprodukten (BNP)  35,2% 35,1% 33,7%
Statens skuld som andel av BNP inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar 28,8% 28,9% 27,9%

Upplåningen i statsobligationer ligger kvar på 74 miljarder kronor 2014 och 2015. Merparten av emissionerna sker i den tioåriga löptiden. Emissionsvolymen för realobligationer höjs till 18 miljarder kronor 2015 genom att antalet auktioner utökas med tre tillfällen per år. Det lägre nettolånebehovet gör att upplåningen i statsskuldväxlar minskar 2013.

Upplåning fördelat över skuldslag (miljarder kronor)
201320142015
Statsobligationer 74 74 74
Realobligationer 12 15 18
Statsskuldväxlar 95 140 150
Obligationer i utländsk valuta 141 60 70
varav vidareutlåning till Riksbanken 135 43 44

 Statsupplåning – prognos och analys 2013:3

Frågor besvaras av:
Thomas Olofsson, investerarkontakter, 08 613 47 82
Linda Rudberg, presskontakter, 08 613 45 38