Riksgäldens förslag till riktlinjer för 2013-2016

Pressmeddelande 27 september 2012

Riksgälden föreslår kompletteringar på två områden i årets förslag. Det gäller ramarna för positionstagning och hantering av finansieringsrisker. Syftet är att ytterligare formalisera hanteringen av risk och positioner i utländsk valuta.

Riksgälden uppfyller målsättningen om en kostnadseffektiv statsskuldsförvaltning. Det framgår av regeringens senaste utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning under perioden 2007–2011. Den externa granskare som finansdepartementet anlitat, som stöd för utvärderingen, bedömer att Riksgäldens verksamhet fungerat väl.

Små förändringar i årets förslag

Historiskt sett har Riksgälden och dess styrelse bara tillåtit positionstagning på marknader där marknadsrisken kan hanteras genom likvida och för övrigt väl utvecklade finansiella instrument.

I år föreslår vi att praxis formaliseras genom följande tillägg i riktlinjerna:

"Positioner får bara tas på marknader som medger att marknadsrisken kan hanteras genom likvida och i övrigt väl utvecklade derivatinstrument och som potentiellt är en lånevaluta inom ramen för skuldförvaltningen."

Dessutom vill vi förtydliga riktlinjerna med följande punkt under rubriken Kostnad och risk:

"Riksgälden ska beakta refinansieringsrisker i förvaltningen av statsskulden."

Förslagen innebär ingen ändring i praktiken för Riksgäldens förvaltning av statsskulden. Det blir vår uppgift att redogöra för hur vi har tagit hänsyn till refinansieringsriskerna i samband med utvärderingen av verksamheten.

Regeringen fattar beslut om nya riktlinjer i november

Varje år lämnar Riksgälden ett riktlinjeförslag till regeringen för förvaltning av statsskulden. Det ska ske senast den 1 oktober enligt budgetlagen. Därefter låter regeringen Riksbanken yttra sig för att sedan fatta beslut om de nya riktlinjerna senast den 15 november.

För mer information kontakta:
Linda Rudberg, pressansvarig, 08 613 45 38

Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013-2016

Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013-2016, pdf, (öppnas i nytt fönster
Förslag till riktlinjer för statsskuldens förvaltning 2013-2016, pdf, (öppnas i nytt fönster