Bankgarantierna halverade

Nyhet 9 augusti 2013

Bankgarantiprogrammet fortsätter att minska i omfattning. Det sammanlagda garanterade beloppet har halverats och omfattar nu 9,2 miljarder kronor. Det visar Riksgäldens senaste rapport om bankstöd.

Det är nu bara Swedbank och Carnegie som har garanterade lån utestående inom programmet. De sista garanterade lånen förfaller under andra kvartalet 2015.

I juni såldes nästan hälften av innehavet av de Nordeaaktier som legat i Stabilitetsfonden efter det att staten deltog i bankens nyemission genom kapitaltillskottsprogrammet. Genom försäljningen tillfördes fonden ett belopp på 10,1 miljarder kronor. Den kvarstående posten Nordeaaktier värderas till 11,1 miljarder kronor baserat på stängningskursen den 30 juni. Stabilitetsfondens totala behållning uppgår nu till 46,1 miljarder kronor.

Frågor besvaras av:
Robert Andersson, tf. pressansvarig, telefon 08 613 46 87

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2013:2)