Journalistseminarium om finansiell krishantering

Publikation 9 december 2019

Den 29 november hölls ett seminarium om resolutionsramverket och finansiell krishantering för journalister.