Presentation av minimikrav på nedskrivningsbara skulder (MREL)

Publikation 23 februari 2017

Riksgälden presenterar ramverket för minimikravet på nedskrivningsbara skulder (MREL) för banker och vissa andra finansiella företag.

Ramverket gör det tydligt att kostnaderna för en kris ska bäras av bankernas aktieägare och vissa typer av långivare, inte skattebetalarna.

Presentation på pressträff

Pressmeddelande