Remissvar över huvudbetänkandet Långtidsutredningen 2023

Nyhet 15 maj 2024

Riksgälden har lämnat sitt remissvar över huvudbetänkandet "Långtidsutredningen 2023 – Finanspolitisk konjunkturstabilisering" (SOU 2023:85, Fi2024/00446).

Riksgälden anser att det finanspolitiska ramverkets stabilitet, ändamålsenlighet, tydlighet, transparens och trovärdighet har stor betydelse för statens kreditvärdighet och är en förutsättning för finanspolitikens stabiliseringspolitiska handlingsutrymme.

Riksgälden instämmer med utredningen att finanspolitiken skulle kunna ta ett större stabiliseringspolitiskt ansvar, inom de gränser som ges av det finanspolitiska ramverket. Riksgälden anser att en mer aktiv konjunkturstabiliserande finanspolitik bland annat skulle minska behovet av okonventionell penningpolitik.

Riksgälden instämmer dock inte med utredningens förslag om att förlägga de konjunkturstabiliserande förslagen utanför utgiftstaket och i separata ändringsbudgetar.

Läs hela remissvaret