Remissvar: MSB:s föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar

Nyhet 23 november 2023

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på utredningen "Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om statliga myndigheters redovisning av risk- och sårbarhetsbedömningar (RSB)" (MSB 2023-11901).

Riksgälden önskar att MSB är tydligare och specificerar med vilka tidshorisonter de vill att myndigheterna ska planera för. Vi har även synpunkter på angiven deadline för när myndigheter ska lämna in RSB. Vi föreslår att den senareläggs så att myndigheterna hinner genomföra sina verksamhetsplaneringar och därmed kan inkludera fler aktuella planerade och resurssatta aktiviteter. Det gör att MSB får en mer komplett och aktuell RSB.

Riksgälden önskar även exempelvis en vägledning som gör det lättare att särskilja RSB-rapportering från Förmågebedömning civilt försvar i dimensionen höjd beredskap, för att minska risken för missförstånd, säkerställa hög kvalitet i respektive rapportering samt minska riskerna för dubbelarbete för rapporterande myndigheter.

Läs hela remissvaret.