Remissvar: Utökade möjligheter till tillfälliga anstånd med inbetalning av skatt

Nyhet 13 januari 2022

Riksgälden har inget att invända mot förslagen i promemorian (dnr Fi2021/04052).