Remissvar: Startlån till förstagångsköpare av bostad

Nyhet 23 augusti 2022

Riksgälden har lämnat remissvar på betänkandet Startlån till förstagångsköpare av bostad (SOU 2022:12). Riksgälden efterlyser bland annat ett resonemang kring hur startlån fungerar på en marknad med fallande bostadspriser och stigande räntor.

Riksgälden anser att utredningens förslag i allt väsentligt är genomarbetade och heltäckande avseende påverkan på bostadspriser och skuldsättning hos de tänkta låntagarna. Den berörda gruppen förstagångsköpare verkar på ett gott sätt ha ringats in genom utredningens förslag på exempelvis maxbelopp och kreditprövning.

Riksgälden ser en risk i att hushållens skuldsättning kan öka ytterligare i en utsatt grupp och att förslaget tillfälligt minskar det skydd för konsumenten som bolånetaket är tänkt att ge.

Riksgälden ser dock att startlånet skulle innebära ett högre konsumentskydd och fördelaktigare villkor för den grupp av bostadsköpare som annars använt blancolån som ett komplement till bolån.

Bostadsmarknad med prisfall och stigande räntor

Riksgälden skulle gärna sett ett utvecklat resonemang kring hur användningen av startlån kan komma att ske på en bostadsmarknad som, istället för stigande priser och låga boräntor, uppvisar fallande priser och stigande boräntor. I en sådan situation är det viktigt att bostadsköparna omfattas av de stabiliserande åtgärder som bolånetaket och amorteringskraven utgör.

Läs hela remissvaret