Remissvar: Rätt till betalkonto i fler banker

Nyhet 6 maj 2022

Riksgälden har yttrat sig över Finansdepartementets promemoria "Rätt till betalkonto i fler banker". Riksgälden tillstyrker promemorians förslag.

Se remissvaret