Remissvar: Nya föreskrifter om säkerhetsskydd

Nyhet 1 augusti 2022

Riksgälden stödjer de föreslagna föreskrifterna om säkerhetsskydd för området finansiella företag.

Riksgälden ger följande kommentar i remissvaret: 

Enligt Finansinspektionens föreslagna föreskrifter, 6 § framgår att en verksamhetsutövare enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) ska anmäla till tillsynsmyndigheten att den avser att ingå ett säkerhetsskyddsavtal, att det har ingåtts och när det har upphört att gälla. I remisspromemorian i avsnitt 2.4 beskrivs alla tre stegen som anmälningar som också ska göras av verksamhetsutövaren till Finansinspektionen. I 7 § framgår dock bara att verksamhetsutövaren ska göra en anmälan till Finansinspektionen om att ett säkerhetsskyddsavtal avses att ingås, men inte att ett avtal har ingåtts och när det har upphört att gälla.

Se hela remissvaret