Remissvar: Riksgälden välkomnar uppdraget som resolutionsmyndighet för centrala motparter

Nyhet 3 maj 2021

Riksgälden ser positivt på att bli resolutionsmyndighet för centrala motparter enligt EU-förordningen. Det finns goda skäl att samla resolutionsuppdragen för banker och centrala motparter hos samma myndighet.

Riksgälden har yttrat sig över promemorian Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter. En central motpart är ett företag som agerar mellanhand mellan köpare och säljare i en finansiell transaktion. De hanterar risker och är därför en viktig del i det finansiella systemet. Riksgälden förslås att bli resolutionsmyndighet för centrala motparter.

Vi välkomnar detta. Vi ser samordningsvinster och kan dra nytta av den kunskap och erfarenhet som Riksgälden byggt upp kring resolution av banker, säger Karolina Holmberg, chef för avdelningen Finansiell stabilitet och konsumentskydd.

Riksgälden lyfter också fram resursfrågan i sitt remissvar. Myndigheten kommer att behöva vidta förberedelser och utföra nödvändig kompetensutveckling för att kunna tillämpa det nya regelverket med start den 12 augusti 2022. Riksgälden efterlyser också en mer omfattande analys och bedömning av eventuellt behov av kompletterande nationella bestämmelser om informationsdelning och sekretess.

Läs hela remissvaret