Remissvar: Planering för försörjning av varor och tjänster

Nyhet 2 juli 2021

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på förslaget "Planering för försörjning av varor och tjänster – en vägledning till myndigheter för höjd beredskap och krig" (MSB 2021-05986).

Riksgälden finner underlaget tillfredsställande och användbart och välkomnar vägledningen och beskrivning av förslag till metod. Riksgälden ser dock att det kan finnas behov av att förädla och utveckla vägledningen ytterligare med några viktiga ”steg” för att lättare integrera näringslivet mer i totalförsvarsplaneringen.

I planeringsmetoden ser Riksgälden ett värde i att komplettera vägledningen med en del/”ett steg” som avser samordning och samverkan med andra myndigheter avseende gemensamma behov. Det kan finnas möjligheter till samordningsvinster och samfinanisering i avseende att öka volymer eller lager hos företag, säkerställa statlig produktion och statliga lager eller nödvändiga regleringar.

Ett annat förslag till komplettering i vägledningen avser kartläggning och analys av hur behov kan tillgodoses. En kartläggning inom myndigheten och analys av hur behoven kan tillgodoses behöver genomföras innan dialogen med företagen kan genomföras.

Utöver dessa kompletteringar ser Riksgälden också att en revidering med fördel kan göras vad gäller beskrivningen av åtgärdsalternativet; justering av befintliga avtal. Att ”justera” befintliga avtal med syfte att t ex säkra tillgången på varor och tjänster med part från näringslivet löses i praktiken genom tilläggsavtal, omförhandling av avtal eller nytecknande av avtal.

Läs hela remissvaret här, pdf