Remissvar: En gemensam angelägenhet

Nyhet 12 april 2021

Riksgälden välkomnar Jämlikhetskommissionens arbete som belyser Sveriges utmaningar kopplade till ojämlikhet på många områden. Riksgälden ser ett värde av att även studera omfördelningseffekter bland hushåll med olika lån och tillgångar.

Kommissionen belyser Sveriges utmaningar kopplade till ojämlikhet på många områden i "En gemensam angelägenhet (dnr Fi2020/03418)."

Utredningen beskriver flera bakgrundsfaktorer till den ökade ojämlikheten i Sverige, både inhemskt och globalt. Ett önskvärt komplement hade varit en beskrivning av de omfördelningseffekter som kommer av att hushåll med lån och kapitaltillgångar under en lång tid har gynnats av den ekonomiska politiken.

Jämlikhetskommissionen lämnar också ett stort antal förslag på olika områden, vilka Riksgälden inte tar ställning till.

Gällande förslaget att det finanspolitiska ramverket ska ses över anser Riksgälden att det inte finns anledning att frångå den ordning som gäller idag där överskottsmålet ses över varannan mandatperiod. Riksgälden ser det samtidigt som centralt att ramverket fortsatt bidrar till att Sverige har starka offentliga finanser och tillräckliga säkerhetsmarginaler för att ha handlingsutrymme att agera i ekonomiska och finansiella kriser.

Läs remissvaret på jämlikhetskommissionens betänkande:

Remissvar: En gemensam angelägenhet (dnr Fi2020/03418)