Remissvar: Ytterligare anpassningar av regelverket om tillfälliga anstånd

Nyhet 17 december 2020

De lagändringar som förslås i promemorian (dnr Fi2020/04865) går att motivera utifrån den situation som nu råder i svensk ekonomi. Riksgälden har inget att invända mot förslagen.