Remissvar: Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor

Nyhet 23 oktober 2020

Riksgälden har lämnat sitt remissvar på Miljödepartementets promemoria Uppdaterad förordning om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor (M2020/01052/R).

Riksgälden delar i huvudsak promemorians förslag och ställer sig positiv till de nya uppdrag som föreslås till Riksgälden. Riksgälden har dock vissa synpunkter i sak:

  • Det är inte lämpligt att alla anläggningshavarna ger in säkerheter samtidigt.
  • Riksgälden bör ges rätt att besluta om en anläggningshavare ska ställa tilläggssäkerheter.
  • Riksgälden bör ges rätt att besluta om vilka villkor säkerheterna ska förenas med.
  • Överklaganden av Riksgäldens prövningsbeslut bör ske till regeringen.
  • Riksgäldens avgifter för att handlägga ärenden om säkerheter och utöva tillsyn bör inte kunna överklagas.

Läs hela remissvaret här