Remissvar: Tillitsbaserad styrning och ledning i staten

Nyhet 24 april 2020

Riksgälden välkomnar Tillitsdelegationens förslag att Arbetsgivarverket ges i uppdrag att tillhandahålla stöd till de statliga myndigheterna för en ökad samordning och erfarenhetsutbyte. Riksgälden är också positiv till förslaget att regeringen bör fortsätta utveckla en tillitsbaserad dialog med myndigheterna för att stärka styrningen inom staten i enlighet med tillitsreformen.

Riksgälden avstyrker däremot Tillitsdelegationens förslag om att det bör tillsättas en kommitté för att inrätta en regeringsnära utvecklingsmiljö. De statliga myndigheternas samverkansansvar kan istället stärkas med tydligare myndighetsgemensamma satsningar inom olika sektorsövergripande frågor. 

Läs hela remissvaret ”Med tillit följer bättre resultat – tillitsbaserad styrning och ledning i staten (SOU 2019:43)”