Remissvar: Enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021

Nyhet 8 oktober 2020

Riksgälden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Ekonomistyrningsverkets enkätfrågor om intern styrning och kontroll och internrevision 2021, diarienr 2020/839